علم‌الهدی: واکسن نزدن، تبلیغ سوء دشمن و جریان تحجر است