خبر سخنگوی شورای نگهبان از برگزاری جلسه برای کاهش ایرادات قانون بودجه