نماینده طالبان: می‌خواهیم با جهانیان روابط مثبت داشته باشیم

نماینده طالبان: می‌خواهیم با جهانیان روابط مثبت داشته باشیم