رنگ بندی جدید کرونایی در کشور/ شهرهای قرمز رو به افزایش است