صلیب سرخ برای اولین بار به یک زن سپرده می‌شود

صلیب سرخ برای اولین بار به یک زن سپرده می‌شود