بازار افسارگسیخته اجاره مسکن/ افزایش 55 درصدی اجاره بها در آبان

بازار افسارگسیخته اجاره مسکن/ افزایش 55 درصدی اجاره بها در آبان