نگرانی ها از جنگ داخلی در افغانستان/ جبهه مقاومت دولت در تبعید تشکیل می‌دهد