اولین سخنان مهران غفوریان پس از عمل سنگینِ جراحی قلب باز