صنایع پاک با فناوری بالا جایگزین صنایع بزرگ آلاینده می شوند