رکوردزنی تعداد جانباختگان کرونا در 10 روزاخیر + نمودار