ایران می‌تواند هزینه گزاف و غیرقابل جبران به دشمن تحمیل کند