صادرات نفت خارک به 5.5 میلیون بشکه در روز رسید

صادرات نفت خارک به 5.5 میلیون بشکه در روز رسید