چرا کفپوش اپوکسی گزینه ای اقتصادی و بهینه است؟

چرا کفپوش اپوکسی گزینه ای اقتصادی و بهینه است؟