بلاتکلیفی 143 خلبان افغان که به تاجیکستان گریخته اند