قطعی‌های گسترده برق در زمستان پیش رو است؟!

قطعی‌های گسترده برق در زمستان پیش رو است؟!