شهریور ماه سیاه بورس / ثبت کمترین بازدهی ماهانه بورس در 11 ماه اخیر