کیهان: با منطق پزشکیان؛ محمدرضا پهلوی مومن‌ترین بنده خدا بود