مستاجر به غیر از مبلغ رهن چه پولی را می تواند از مالک دریافت کند؟