شناسایی ۶ هزار مساله کشور وتحویل آن به ابراهیم رئیسی!