5 پیشنهاد تخت‌روانچی برای حل بحران افغانستان/ هر راهکار دیگری برای همه فاجعه آمیز است