برجام برای همیشه مُرده است؟ /طرح جایگزین اسرائیل علیه ایران