اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چند فرزند برای یک خانواده مناسب است؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسپا، ۱۲ درصد نداشتن فرزند را مطلوب می‌دانند. ۲۰.۷ درصد یک فرزند، ۳۲.۷ درصد دو فرزند، ۱۶ درصد سه فرزند، ۱۱.۶ درصد چهار فرزند و ۵.۶ درصد پنج فرزند و بیشتر را برای یک خانواده مطلوب دانستند. ۱.۴ درصد به این سوال پاسخی ارائه ندادند. میانگین تعداد فرزندان مناسب برای یک خانواده از نظر پاسخگویان ۲.۲۲ فرزند است. همچنین بخوانید نمودار​تغییرات ۲۰ ساله رشد نقدینگی در ایران؛ میانگین ۲۷.۶ درصد