تقاضای بی‌اثر در بورس تهران/ فروشندگان در آخر وقت رسیدند

تقاضای بی‌اثر در بورس تهران/ فروشندگان در آخر وقت رسیدند