پیش بینی بورس فردا  28 شهریور 1400/چالش سخت برای خریداران بورس