مقام روس: اشتباه سیاستمداران اروپایی باعث بروز بحران انرژی در اروپا شد