درخواست یک مرجع تقلید درپی تندروی ها علیه آیت الله صافی گلپایگانی

درخواست یک مرجع تقلید درپی تندروی ها علیه آیت الله صافی گلپایگانی