واکنش  تندفعال فرهنگی اصولگرا به ترکیب بنیاد سینمایی فارابی