پاسخ تند احمدی نژاد به منتقدان سفرش به دبی/ دوستان شیطان هستید