حمایت قاطع زلمای خلیل زاد از رابطه بین آمریکا و طالبان