چند دستگاه غیرمجاز رمز ارز شناسایی شد؟

چند دستگاه غیرمجاز رمز ارز شناسایی شد؟