قول آمریکایی‌ها چقدر اعتبار دارد؟

قول آمریکایی‌ها چقدر اعتبار دارد؟