تیم فوتبال دختران افغانستان به این کشور پناهنده شد