خبر ‌سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح واردات خودرو از سوی مجمع تشخیص مصلحت

خبر ‌سخنگوی شورای نگهبان از رد طرح واردات خودرو از سوی مجمع تشخیص مصلحت