طعنه‌ تلخ خطیب‌زاده به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی

طعنه‌ تلخ خطیب‌زاده به نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی