حمله راکتی ترکیه به روستاهای شمال سوریه

حمله راکتی ترکیه به روستاهای شمال سوریه