راهکار تازه سازمان ملل برای جلوگیری از انتشار کرونا