تردد و توقف در حاشیه زاینده‌رود از فردا ممنوع شد!

تردد و توقف در حاشیه زاینده‌رود از فردا ممنوع شد!