پیش بینی بورس فردا 31 شهریور 1400/فروشندگان بورس زهر خود را ریختند