داعش وزیر خارجه را تهدید کرد/ خلافت اسلامی را با گلوله و مهمات اعلام خواهیم کرد

داعش وزیر خارجه را تهدید کرد/ خلافت اسلامی را با گلوله و مهمات اعلام خواهیم کرد