طالبان همچنان پشت درهای بسته سازمان ملل

طالبان همچنان پشت درهای بسته سازمان ملل