انتقاد عضو مجمع تشخیص از اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان

انتقاد عضو مجمع تشخیص از اظهارات اخیر سخنگوی شورای نگهبان