خوش بو کنندهای هواتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …آموزش تخصصی دف در تهرانپارسپله گرد فلزی آس استپ

جزئیات گفتگوی اشرف غنی و جانسون