ورود یک فرد مسلح به ساختمان سازمان ملل / خیابان ها بسته شد

ورود یک فرد مسلح به ساختمان سازمان ملل / خیابان ها بسته شد