پالایشی ها در لیست خرید و فروش حقوقی ها/ خودرویی ها خریدار شدند