رفع تحریم ها اولویت اول مذاکرات برجام قرار گیرد

رفع تحریم ها اولویت اول مذاکرات برجام قرار گیرد