درخواست جدید طالبان از کشورهای جهان

درخواست جدید طالبان از کشورهای جهان