پیش بینی سازمان جهانی بهداشت از پایان کرونا در دنیا