اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حکم یک مرجع تقلید درباره استفاده از لوازم تهیه شده از جفت جنین
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از شفقنا، متن پرسش و پاسخ مطرح شده بدین شرح است:   ► پرسش بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه بســیاری از لــوازم آرایــش و برخــی از داروهــا از جفــت جنیــن تهیــه می‌گــردد، اســتفاده و مصــرف آن چــه حکمــی دارد؟ ►پاسخ نجـس اسـت بنابرایـن خـوردن داروی ساخته‌شـده از آن در غیـر حـال اضطـرار و اسـتیصال جایـز نیسـت البته تزریق و یا اسـتفاده آن به‌صورت پماد، اشـکال ندارد اما برای نماز باید برطرف و تطهیر شـود. همچنین بخوانید امیکرون در پروازها وجود ندارد؟ اولین واکنش آمریکا به حمله سایبری به ایران بایدن مشخص کند با تروریست‌هاست یا ما؟ چه کسی جانشین مرکل می شود؟+فیلم