بیانیه ستاد حقوق بشر در واکنش به یک گزارش علیه یران