روایتی از قیمت 8000 میلیاردی کارشناسی زمین بابک زنجانی

روایتی از قیمت 8000 میلیاردی کارشناسی زمین بابک زنجانی